Print

Forslag til nytt regelverk for grunnstønad til barne- og ungdomsorganisasjonane på høyring


Barne- og likestillingsdepartementet sitt forslag til nytt regelverk for grunnstønad til friviljuge barne- og ungdomsorganisasjonar vart sent ut på høyring 4. juli 2007, med høyringsfrist 1. oktober. Forslaget til ny fråsegn inneber ei rekkje endringar for berekning av grunnstønaden. Mellom anna byggjer det nye regelverket på to former for tilskot: basistilskot og variabelt tilskot. For å kunne få basistilskot må organisasjonen ha ei demokratisk oppbygging, minst 700 medlemmer og fem lokallag i fem fylker. Blant dei variable kriteria finn ein mellom anna kursaktivitet i regi av sentralleddet og grad av representasjon av teljande medlemmer i sentralstyret. Sjå alle endringane i høyringsbrevet og forslaget til ny fråsegn.

Høyringsbrev og forslag til ny fråsegn ligg ute på www.regjeringen.no/bld

Merk fylgjande melding frå departementet: "Vennligst merk følgende vedr. høringsbrev og forslag til ny forskrift for grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene som ble sendt ut på høring 4. juli:

Paragrafnummer og tittel "§ 25 Dokumentasjon av medlemstall" har ved en inkurie falt ut av forslaget til ny forskrift. Denne teksten skal inn etter § 24, annet ledd. De to første leddene i § 25 har også falt ut ved et uhell. Denne teksten skal være den samme som dagens gjeldende forskrift § 26, første og annet ledd. Følgende tekst skal altså settes inn i høringsutkastets forslag til ny forskrift etter § 24, annet ledd:

Som dokumentasjon av medlemstall kreves sentralt medlemsregister. Med sentralt medlemsregister menes en elektronisk eller manuell oversikt over alle medlemmene i organisasjonen, der det skilles mellom tellende og andre medlemmer. Det sentrale medlemsregisteret skal inneholde følgende opplysninger pr. 31. desember i grunnlagsåret for hver enkelt: Navn, adresse, fødselsår og eventuell lokallagstilknytning.

Sentralleddet i organisasjonen skal også oppbevare dokumentasjon for alle tellende medlemmers innbetalte årskontingent, både for sentral og lokal innkreving."