Print

Ny føresegn er klar

Ny føresegn er lagd ut på Barne- og likestillingsdepartementet sine heimesider.


Både føresegna og fylgjebrevet ligg her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2007/Nytt-regelverk-for-tilskudd-til-frivilli.html?id=493288