Print

Søknadsfristen for tilskotsåret 2006 vert 15. september


Etter innspel frå fleire organisasjonar og grundige diskusjonar med departementet, er det nå bestemt at søknadsfristen for nasjonalt og internasjonalt driftstilskot for tilskotssåret 2006 vert 15. september.

Fordelingsutvalet vil sende ut søknadspapir, med revisor si særattestasjon, så snart departementet er ferdige med gjennomgangen av forskriftsrevisjonen.