Print

Forarbeid

Forarbeida kan være eit verktøy til å forstå og tolke føresegna.

Det er nokre unntak: der det har vore endringar i føresegna etter ho tredde i kraft, vil utsegn i forarbeida vedrørande desse ikkje ha same vekt. Det same gjeld når ein etablert praksis har teke ei retning som ikkje er i samsvar med forarbeida. Der det kjem fram ulike synspunkt i dei ulike forarbeida, må det som går fram av stortingskomiteen si innstilling tillegjast størst vekt, medan departementet sine synspunkt må gå føre Stensrudsutvalet sine innstillingar i NOU 1997: 1.

Føresegna som gjeld i dag om tilskot til friviljuge barne- og ungdomsorganisasjonar (vedteke 29. november 2007) er bygd på dei føresegnene med endringar som har vore sidan 1998. Forarbeida vil difor vere sett saman av båe "Innstilling fra familie, kultur og administrasjonskomiteen om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene (Innst. S. Nr. 250. (1996-97)", "Stortingsmelding fra Barne- og familiedepartementet om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene (St meld nr 32 (1996-1997)" og "Norges offentlige utredninger om regelverk om tilskudd til barne og ungdomsorganisasjoner (NOU 1997: 1)", i tillegg til ulike høyrings- og fylgjebrev frå departementet til dei ulike endringane.


Relevante dokument:

Stortingsproposisjon nr. 32 (1996-97) Klikk her!

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 1 - Regelverk om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner Klikk her!

Innstilling fra familie-, kultur og administrasjonskomiteen om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene. St.meld. nr. 32 (1996-97) Klikk her!

BFD sitt høyringsbrev av 8. august 2002 vedrørande nytt regelverk Klikk her!

BFD sitt fylgjebrev til føresegn av 16. desember 2002 Klikk her!

BFD sitt høyringsbrev av 5. april 2005 vedrørande revisjon av føresegna Klikk her!

BFD sitt fylgjebrev til føresegn av 16. desember 2002 med endringar av 24. juni 2005 Klikk her!

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 2006:13 - Fritid med mening Klikk her!

BLDs høyringsbrev av juli 2007 om nytt regelverk Klikk her!

BLDs fylgjebrev til føresegn av 29. november 2007 Klikk her!

BLDs høringsbrev vedrørende endringer i forskriften i 2009.

BLDs følgebrev til forskrift av 29. november 2007 med endringer av 15.september 2009.

BLDs høringsbrev vedrørende endringer i forskriften i 2014

BLDs følgebrev til forskrift av 29. november 2007 med endringar av 15. september 2009 og 1. desember 2014