Presedensarkiv

Print Presedensarkivet er ei samling avgjerder i saker om tilskot, frå Barne- og likestillingsdepartementet og Fordelingsutvalet. Avgjerdene i arkivet er av prinsipiell karakter og vil vere retningsgjevande for tolking av dei aktuelle paragrafane i føresegna. Presedensarkivet kan gjere sitt til at det vert lik handsaming av organisasjonane gjennom at like saker vert handsama likt.
Dokumenta i presedensarkivet er ordna under dei enkelte paragrafane i forskrifta.

Ein kan også gå inn i sjølve føresegna og klikke på den farga teksten i kvar av paragrafane, og slik kome direkte til dokumenta som er knytte til dei.

Som fylgje av at føresegna og dei langt fleste presedenssakene ikkje ligg føre på nynorsk, viser vi til bokmålsutgåva av presedensarkivet.