Fordelingsutvalet

Print Fordelingsutvalet er eit eige forvaltningsorgan direkte underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Utvalet si hovudoppgåve er å tildele tilskot til dei landsomfattande friviljuge barne- og ungdomsorganisasjonane. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er sekretariat for utvalet.

Fordelingsutvalet har sju medlemmer som vert oppnemnde av departementet. Leiaren, nestleiaren, to medlemmer og ein varamedlem vert oppnemnd på fritt grunnlag. Tre medlemmer og ein varamedlem vert oppnemnd etter forslag frå organisasjonane. Minst to av desse skal vere tilslutta Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU) og vere foreslått av LNU.

 

Fordelingsutvalet skal mellom anna:
* kunngjere og gje informasjon om tilskotsordninga
* dele ut tilskot i samsvar med føresegna om tilskot til friviljuge barne- og ungdomsorganisasjonar
* førebu klagesaker, omgjere vedtak eller oversende klagen til BLD
* gje BLD råd i eventuelle spørsmål om tilskotsordninga

Fordelingsutvalet er også pålagd å sørgje for naudsyn kontroll med organisasjonar som mottek tilskot i samsvar med regelverket.


Fordelingsutvalget (2015 – 2018)

NavnStilling
Kirsti Marie StokkelandlederStatens Helsetilsyn
Lasse BirkelandnestlederNoraudit DA
Jørgen KaurinutvalgsmedlemFellesforbundet
Bodil Rake LystruputvalgsmedlemOslo Kommune
Jonas Wasa Amin FarshchianutvalgsmedlemLandsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Signe Lindbråtenutvalgsmedlem4H Norge
Adrian Kjølø TollefsenutvalgsmedlemMental Helse Ungdom
Elin Hatlestad Kjeldstali varamedlemForut
Stian SelandvaramedlemNorges Speiderforbund
Benedikte Vivaas Kisevaramedlemtidligere Unge Funksjonshemmede


Her ligg protokollane frå møtene i Fordelingsutvalet.Fordelingsutvalet avlegg rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet kvart år, i samsvar med instruks. Instruks 2018

Årsrapporten inneheld mellom anna oversikt over utvalet si samansetning, dei årlege utvalsmøta, tildeling av tilskot, kort om kontroll (det vert laga eigne kontrollrapportar), og saker av prinsipiell karakter. Diverre er alle årsrapportane på bokmål.