Sekretariatet

Sekretariatet til Fordelingsutvalget er knytt til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Sekretariatet ligg i Stensberggata 27 (7.etg).

Sekretariatet si oppgåve er å drive sakshandsaming for utvalet. Det er berre utvalet som fattar vedtak i dei enkelte sakene, medan sekretariatet førebur saker og kjem med innstillingar til vedtak.

Sekretariatet har ansvaret for informasjonsformidling for utvalet. All kontakt vedrørande utvalet skal rettast til sekretariatet.